Елиас и Бурдийо: конфигурационен модел и модел на полетата

Кой е действителният обект на изследване на социологията – отдленият индивид или групата, “обществото”? Това е въпрос, касаещ същността и възможността на самата наука. Без ясен отговор на този въпрос социологията трудно би могла да се определи като наука, трудно би могла да положи собствените си граници. Тук ще се повече

Бъргър и Бурдийо: как е възможна социологически биографията?

В този въпрос имплицитно се съдържат някои други проблеми, единствено чрез разрешаването на които е възможен и неговият отговор. Тези проблеми касаят личността, последователността от събития, представляващи нейния живот или част от него и обект на биографията, както и потопеността й в социалната среда. Едва тогава, когато се сдобием с повече

Логиката на науката на Карл Попър

Би могло да се каже, че проблемът за определяне на метод в науката е основен за теорията на всяко научно знание. Тежестта на този проблем идва от факта, че научното познание претендира за универсалност и необходимост. Това, оказва се, е една твърде висока претенция, почиваща на не особено стабилни теоретични повече

Плотин и прекрасното

Възможно ли е да се изгради една система, в която Красивото да има своите строги основания в битието само по себе си? Нещо повече: възможно ли е да се изгради система, в която двете да съвпадат, да са тъждествени, т.е. възможно ли е да се изгради една, по думите на повече