1 0 философия RSS
post icon

Елиас и Бурдийо: конфигурационен модел и модел на полетата


Кой е действителният обект на изследване на социологията – отдленият индивид или групата, "обществото"? Това е въпрос, касаещ същността и възможността на самата наука. Без ясен отговор на този въпрос социологията трудно би могла да се определи като наука, трудно би могла да положи собствените си граници. Тук ще се занимаваме с два модела, които […]
Повече »
post icon

Бъргър и Бурдийо: как е възможна социологически биографията?


В този въпрос имплицитно се съдържат някои други проблеми, единствено чрез разрешаването на които е възможен и неговият отговор. Тези проблеми касаят личността, последователността от събития, представляващи нейния живот или част от него и обект на биографията, както и потопеността й в социалната среда. Едва тогава, когато се сдобием с определена визия върху тези проблеми, […]
Повече »
post icon

Логиката на науката на Карл Попър


Би могло да се каже, че проблемът за определяне на метод в науката е основен за теорията на всяко научно знание. Тежестта на този проблем идва от факта, че научното познание претендира за универсалност и необходимост. Това, оказва се, е една твърде висока претенция, почиваща на не особено стабилни теоретични основания. Следващите редове са опит […]
Повече »
post icon

Плотин и прекрасното


Възможно ли е да се изгради една система, в която Красивото да има своите строги основания в битието само по себе си? Нещо повече: възможно ли е да се изгради система, в която двете да съвпадат, да са тъждествени, т.е. възможно ли е да се изгради една, по думите на Лосев, "естетическа онтология" или "онтологическа […]
Повече »